RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów  Pomorskich w Nowej Cerkwi, ul. Szkolna 11 89-620 Chojnice, tel. 52 3973251, zwanym dalej  szkołą;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich  w Nowej Cerkwi jest możliwy pod adresem e-mail iod.gzo@gminachojnice.com.pl, a także pod  adresem wskazanym w pkt. 1. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. 18 Pułku  Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi jest Dariusz Folerzyński;  

3. Dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:  

Dla rodziców:  

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji do  szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 133 oraz ustawy z dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz  przekazywane podmiotom, z którymi szkoła zawrze stosowne umowy powierzenia.  

W celu udostępniania wizerunku:  

Dane osobowe Pani/Pana i dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku  szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane do  czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe  mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom regionalnym i ogólnopolskim.  

Monitoring:  

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 108a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.  

Dla pracowników szkoły:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnieniem i przebiegiem procesu  zatrudnienia oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a  i h RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i będą one przechowywane przez okres 50 lat na  podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;  

Dla przyszłych pracowników:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż rok czasu  po zakończeniu roku, kiedy zostały złożone dokumenty lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  

Dla kontrahentów: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i  będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy.  

Dla osób upoważnionych do odbierania dzieci z świetlicy:  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w trakcie  przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 68 ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe przechowane będą do zakończenia edukacji dziecka w placówce.  Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, do odbioru, których Pa 

ni/Pan zostali upoważnieni.  

4. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub  organizacji międzynarodowej;  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie  danych, a także prawo do cofnięcia zgody;  

6. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza  przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl),  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji gdy przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której  dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter  dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Klauzura informacyjna – LINK