DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   https://www.spnowacerkiew.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2005r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie na górzej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • powiększanie i  pomniejszanie tekstu, 
 • skala szarości
 • wysoki kontrast 
 • negatyw 
 • jasne tło
 • podkreślenia linków 
 • czytelna czcionka ( dla dyslektyków) 
 • link do mapy strony
 • kontakt

      – dokument dostosowania pomocy 

   – możliwość nawigacji za pomocą klawiatury: pokazywanie obrysu elementów, przechodzenie do linku, rozwijanie  treści aktywnego linku, usunięcie atrybutu target,

  – zapamiętywanie ustawień (12h) – dostosowania danego użytkownika – stała dostępność strony

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 20.09.2020r.  Ostatnia modyfikacja: 13.11.2020r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

Pod adresem   https://www.spnowacerkiew.pl/?page_id=43   dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi 

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi  

89-620 Chojnice 

Tel.523973251 

Tel. 604 55 80 35 

E-mail: zsncerkiew@gminachojnice.com.pl 

           admin@spnowacerkiew.pl     

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Helisz 

e-mail: katarzyna.h@spnowacerkiew.pl admin@spnowacerkiew.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zsncerkiew@gminachojnice.com.pl

telefon: 52 39 73251

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej w Nowej Cerkwi. Nie ma schodów,wejście do szkoły jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada wind.
 3. Na parterze budynku są toalety z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. 
 4. Przy szkole znajdują się miejsca parkingowe.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.