Zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych …

Zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Nowej Cerkwi

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Z 2014 r. poz. 811.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Przedmiot postanowień

 1. Niniejsze postanowienia korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” regulują:
 2. a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych

b)obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

c)tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły

 1. d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

 

&2

Słowniczek

Użyte terminy oznaczają:

Szkoła– Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Nowej Cerkwi

Biblioteka– biblioteka Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi

Uczeń– uczeń szkoły uprawniony do otrzymywania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Materiał edukacyjny– materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową

Materiał ćwiczeniowy– materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja– dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt. 5. ustawy o systemie oświaty(Dz. U. Z 2014 r. poz. 811).

Rodzic– rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy– wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI ODNOŚNIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i   inne materiały biblioteczne.

2.Biblioteka nieodpłatnie:

 • wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach Dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach Dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

 

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

&1

Użytkownicy podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 20141/15 oraz wszyscy uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

 

&2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w &3.
 4. Zwrot podręczników warunkuje możliwość wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny.

 

&3

Procedura wypożyczania podręcznika.

 1. Na początku roku szkolnego uczniowie pobierają z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne, z których będą korzystali przez 10 miesięcy.
 2. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu (zał. nr 1).

 

&4

Zmiana szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

 

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIONE PODRĘCZNIKI

&1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, ewentualnie skleić, obłożyć w nowa okładkę, jeżeli poprzednia ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (CD, mapy, plansze itp.).
 5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.

 

&2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie, które nie wpływa znacznie na stan estetyki książki i nie uniemożliwia dalszego korzystania z niego.
 2. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

&3

Zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnione w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I- III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1., określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.
 • W klasach szkoły podstawowej oraz 1- 3 gimnazjum odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go biblioteki lub sekretariatu w terminie do 25 sierpnia. W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników na nowy rok szkolny.
 1. W celu uzyskania od Rodziców ucznia nowego podręcznika w zamian za zniszczony bibliotekarz powołuje komisję i sporządza protokół zagubienia/zniszczenia podręcznika.(Załącznik nr2)
 2. W celu odzyskania od Rodziców ucznia nowego podręcznika w zamian za zniszczony/zagubiony Biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do odkupienia podręcznika. (Załącznik 3,4)
 3. W przypadku nieodkupienia podręcznika Szkoła skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 1. Inwentaryzacja podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zbiorów.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszych postanowień i stosowania się do nich.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i Rodzicom Zasad korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany postanowień jest dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszych postanowieniach, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejsze Zasady korzystania z darmowych podręczników wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zasad korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi

 

Nowa Cerkiew, dnia………………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

KLASA…………..

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia o zasadach korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych . Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością biblioteki S. P. w Nowej Cerkwi.

 

Lp. Imię i nazwisko uczennicy/ucznia Podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Nowa Cerkiew, dnia…………………………..

 

Protokół

zagubienia podręcznika/ znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie/ zniszczenia podręcznika.

 

Sporządzony w dniu …………………………..r. przez komisję w składzie:

1)…………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………….

Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy………………..został

1)zagubiony,

2)znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),

3) zniszczony

 

 

Na podstawie zasad korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/ opiekunowie prawni ucznia zobowiązani zostaną do odkupienia nowego podręcznika.

 

Podpisy członków Komisji:

 

1……………………………………

 

2……………………………………

 

3……………………………………

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

………………………………………                                            Nowa Cerkiew…………………..

(pieczęć szkoły)

 

 

 

Wezwanie do zapłaty

 

…………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

Na podstawie oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia………………………….., z powodu: zagubienia podręcznika/ znacznego zużycia wykraczającego poza zwykłe używanie/zniszczenie podręcznika wzywamy do uregulowania należnej kwoty

Tytuł podręcznika Nr inwentarzowy Wartość podręcznika Kwota do zapłaty

 

Razem

 

Słownie do zapłaty………………………………………………………………………………….

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa, numer konta bankowego 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000 w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

 

W treści przelewu należy wpisać: Zwrot za podręcznik……………………………….część Dowód należy okazać w szkole.

 

 

………………………………….                                                 ……………………………………….

sporządzający                                                                        dyrektor szkoły

 

 

 

 

Załącznik 4

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                            Nowa Cerkiew…………………..

(pieczęć szkoły)

 

 

 

Wezwanie do odkupienia podręcznika

 

…………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

W związku ze zniszczeniem książek wypożyczonych  przez ucznia……………………….., kl………..

na rok szkolny ………………………………………….proszę o odkupienie następujących pozycji:

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo

 

Książki należy dostarczyć do biblioteki lub sekretariatu szkoły do dnia……………………………………………………wraz z informacją- przez kogo zostały odkupione.

W przypadku nie odkupienia zniszczonych książek wstrzymane zostanie wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny.