Projekt edukacyjny

WARUNKI PRZEPROWADZANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W GIMNAZJUM IM.18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI

 1. Uczniowie  Gimnazjum, jeden raz w trzyletnim cyklu edukacyjnym, obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 1.  Projekt edukacyjny  jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych  metod.
 2.  Projekt  edukacyjny powinien być realizowany w klasie drugiej gimnazjum, przy czym bezpośredni czas pracy nad projektem jest dowolny. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą nauczyciela prowadzącego i wychowawcy klasy, w realizowanym projekcie mogą wziąć udział uczniowie pozostałych klas gimnazjum.
 3.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, w sposób ogólny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).
 4.  Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie krótkiej ulotki informacyjnej; w tym o możliwości proponowania tematyki projektu przez uczniów i rodziców.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 6. a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt, w tym wypełnianie przez nauczyciela karty monitorowania projektu, która jest składana u dyrektora szkoły po zakończeniu projektu

(załącznik nr 1);

e)publiczne  przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Każdy zespół nauczycieli uczących klasach drugich gimnazjum proponuje co najmniej dwa zakresy tematyczne projektów najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego. Sugestie dotyczące tematów  projektów gimnazjalnych mogą pochodzić od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego.
 3. Po zaakceptowaniu zakresów tematycznych projektów przez dyrektora szkoły, wszyscy  nauczyciele, do końca października, dopisują do poszczególnych zakresów tematy projektów edukacyjnych (bez względu na to, który zespół dany zakres tematyczny zaproponował).
 4. Najpóźniej do końca listopada w klasie drugiej (w roku szkolnym 2010/2011 do 10  stycznia), podczas godziny wychowawczej, uczniowie wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych przez wychowawcę klasy, a wypracowanych przez zespoły nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego w terminie który bezwzględnie pozwoli na jego realizację.
 5. Tematy projektów wybranych projektów, wraz z krótką informacją o celach dydaktycznych i wychowawczych, którym mają służyć projekty, są prezentowane na radzie pedagogicznej przez nauczycieli, którzy dany temat zaproponowali.
 6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami  uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.
 7. Nauczyciel opiekun projektu nie powinien mieć pod opieką więcej niż 2 małych zespołów i ok. 15 uczniów łącznie.
 8. Celem realizacji projektów przez uczniów, dyrektor powołuje się zespół nauczycieli ds. realizacji projektów, w którego skład wchodzą opiekunowie projektów, wychowawcy klas, w których prowadzone są  projekty.
 9. Konsultacje uczniom  realizującym projekt edukacyjny powinni udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, wszyscy nauczyciele. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a) lub b) Karty Nauczyciela.
 10. Uczniowie na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, wychowawca samodzielnie dokona podziału. Ostateczną  liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor.
 11. Istnieje możliwość tworzenia zespołów ponadoddziałowych.
 12. Uczeń w danym momencie może brać udział tylko w jednym projekcie edukacyjnym
 13. Wychowawca jest  odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.
 14. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.
 15. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu na dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją w klasie II, w karcie monitorowania projektu wpisuje krótką informację o zaangażowaniu ucznia w realizację projektu.
 16. Prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie zwykle organizowana w miesiącu lub czerwcu maju.
 17. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 18. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wybór i realizację tematu na innym etapie nauki w gimnazjum oraz ustalić wraz z opiekunem projektu stosowny harmonogram realizacji.
 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

 

załącznik nr 1

KARTA MONITOROWANIA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ CERKWI

Rok szkolny:

Temat projektu:

Opiekun projektu:

Nauczyciele współpracujący:

Cele projektu:

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Uczestnicy projektu:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

 

Lp.

 

Imię i nazwisko klasa

 

Klasa

 

1.

 

6.

 

2.

 

7.

 

3.

 

8.

 

4.

 

9.

 

5.

 

10.

 

 

 

 

 

Harmonogram prac nad projektem:

Uwagi

 

Termin

 

Zadanie

 

Odpowiedzialni

Krótka informacja o terminie, miejscu, formie prezentacji wyników oraz liczbie odbiorców:

 

 

 

 

 

Informacja o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego do wpisania na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Informacja do wpisania na świadectwie

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Podsumowanie projektu (refleksje ;))

 

 

 

 

Podpis opiekuna projektu: