Kochane przedszkolaki, uczniowie i rodzice!

 

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy  rok szkolny. Będzie on zupełnie inny niż wszystkie do tej pory. Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r. Będziemy się starali temu wszystkiemu sprostać, tak aby uniknąć rozprzestrzeniania się COVID-19. 

W szkole została wdrożona procedura bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. 

Oto kilka  najważniejszych zasad obowiązujące w naszej szkole:

  1. Do szkoły/oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać wyłącznie zdrowi uczniowie/wychowankowie, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
  2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
  3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
  4. Wejście do szkoły dla dzieci i uczniów odbywa się tylko wyznaczonymi  wejściami  z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

 

 • Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci/uczniów mogą przebywać tylko i wyłącznie na boisku szkolnym, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 1,5  metra:   
 • wejście i wyjście dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa się tylnym wejściem, przy szatni oddziałów przedszkolnych
 • wejście dla uczniów klas I – III odbywa się wejściem od strony “małego boiska”
 • uczniowie klas IV -VIII wchodzą i wychodzą z budynku “głównym wejściem”
 • wyjątek stanowią dzieci/uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej, które w godzinach od 6.30 do 7.15 oraz w godz. od 14.40 do 16.00   wchodzą do szkoły i wychodzą głównym wejściem. 

 

 1. W przypadku dzieci najmłodszych (tj. oddziały przedszkolne)  przy wyznaczonych drzwiach wejściowych  będzie  czekał pracownik szkoły, który odbierze dzieci od opiekunów i zaprowadzi do szatni, łazienki i sali lekcyjnej.
 2. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w szkole na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do szkoły, w ciągu danego dnia.
 3. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk: w szkole przebywać mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, w wyznaczonych obszarach.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko/ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania go ze szkoły. 
 6. W całym budynku szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do   szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  Każdy, kto czuje taką potrzebę, może nosić maseczkę   lub przyłbicę.  
 7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować  się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, a także nie powinni zabierać ze sobą do  szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Na każdej przerwie międzylekcyjnej, a także o ile to będzie możliwe,  również w czasie innych zajęć, np. wychowanie fizyczne i w  czasie świetlicy szkolnej,   

 uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu

To  tylko fragmenty procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,  z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz z uwzględnieniem wszelkich  zaleceń.  Z całością zasad uczniowie zostaną zapoznani 1 września 2020 r. na pierwszym spotkaniu z wychowawcami. Całość została umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce – Bezpieczeństwo (https://drive.google.com/file/d/1xwC4SNsHc-hDNULhoEF3JRQvd-r7MBgo/view) i w dzienniku elektronicznym Librus. Mam nadzieję, że te wszystkie nowe zasady i obostrzenia w działalności szkoły spotkają się z Państwa zrozumieniem w tym trudnym czasie. 

 

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły