Komunikat

Szanowni rodzice i opiekunowie naszych uczniów!
Dnia 6 września 2019 r. wszedł w życie nowy przepis (Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków).
Par. 5 ust 2 ww. rozporządzenia mówi, że „Szkoła prowadzi imienną ewidencję
wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji
szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw
dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu
maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz
duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji
szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo
absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis
pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta”
W praktyce oznacza to, że dopóki uczeń nie ukończy 18 lat, rodzic będzie musiał
pojawić się w szkole, by odebrać legitymację, świadectwo ukończenia szkoły i inne
dokumenty.
W związku z tym zapraszamy do szkoły, po legitymację rodziców uczniów pierwszej
klasy oraz tych, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia, a zgubili legitymację lub
potrzebują nowej (np. ze względu na zmianę szkoły). Tak samo będzie w przypadku
zakończenia roku szkolnego. Osoby niepełnoletnie nie dostaną świadectwa ukończenia
szkoły czy też pisemnego zaświadczenia o wynikach egzaminu bez podpisu rodziców.

Alicja Kamińska – dyrektor szkoły